겔레르트언덕

페이지 정보

profile_image
작성자아싸타이밍 조회 2회 작성일 2020-08-01 20:09:47 댓글 0

본문

부다페스트여행기#5 그레이트마켓홀,겔레르트언덕등산,젤라또리아방문

3일째 오전에 겔레르트 온천을 다녀온후 저희는 늦은점심을 먹고 그레이트마켓홀,겔레르트 언덕,젤라또리아를 방문했어요.
정말 좋았던 마지막날 밤이었어요.
오늘도 영상 시청해주셔서 감사합니다:)
Taekyu Lim : 3:30 ㅋㅋㅋㅋ
윤정순 : 아웅 저도 여행가고싶네용 베짱이님 넘재밋어용:)
Taekyu Lim : 베짱이님 이렇게 촬영하면서 여행하기가 쉽지 않았을텐데 너무 대단해요.. 다음에 유럽가면 부다페스트 꼭 가봐야겠다 너무 재밌었고 잘봤어용 그리고 늦었지만 Alles Gute zum Geburtstag!

【K】Hungary Travel- Budapest[헝가리 여행-부다페스트]도나우 강변, ‘겔레르트 언덕’/Gellert Hill/Statue/Donau River/Danube

■ KBS 걸어서 세계속으로 PD들이 직접 만든 해외여행전문 유투브 채널 【Everywhere, K】
■ The Travels of Nearly Everywhere! 10,000 of HD world travel video clips with English subtitle! (Click on 'subtitles/CC' button)
■ '구독' 버튼을 누르고 10,000여 개의 생생한 【HD】영상을 공유 해 보세요! (Click on 'setting'-'quality'- 【1080P HD】 ! / 더보기 SHOW MORE ↓↓↓)

● Subscribe to YOUTUBE - http://goo.gl/thktbU
● Follow me on TWITTER - https://goo.gl/npQdxL
● Like us on FACEBOOK - http://goo.gl/UKHX33
● KBS 걸어서세계속으로 홈페이지 - http://travel.kbs.co.kr

[한국어 정보]
지하철에서 나와 엘리자베스 다리를 건너면 겔레르트 언덕이 보인다. 겔레르트 언덕은 서울의 남산처럼 부다페스트 시내를 내려다 볼 수 있는 높이 235미터의 낮은 산이다. 겔레르트는 11세기 헝가리에 카톨릭을 전파하려다 순교한 선교사로 겔레르트 언덕엔 그의 동상이 세워져 있다. 겔레르트 동상 뒤 쪽으로 걸어가면, 도나우 강의 가장 아름다운 모습을 볼 수 있는 전망대가 있다. 겔레르트 언덕 중앙에 위치한 이곳은 부다페스트 시내가 한 눈에 내려다 보여, 전 세계 관광객들로 항상 붐빈다. 도나우 강의 아름다운 모습, 세체니 다리를 중심으로 펼쳐진 시원한 전망에 가슴까지 탁 트이는 듯 했다. 시내를 관통하는 도나우강의 서쪽이 부다, 동쪽이 페스트 지역이다.

[English: Google Translator]
Elizabeth bridge crossing the gelre out of the subway seems Stuttgart hill. The Stuttgart gelre hills low mountain heights of 235 meters overlooking the city like Budapest Namsan in Seoul. Allergic gel sites are the 11th-century Hungary in Stuttgart gelre slopes to the martyrdom of missionaries trying to spread the Catholic erected his statue. Gelre Stuttgart statue walk towards the rear, there is a gazebo with a view to the river Danube's most beautiful look. It is located in central Budapest gelre Stuttgart hill overlooking the city is viewed at a glance, always crowded with tourists from around the world. Danube river beautiful appearance, seemed to teuyineun chest panoramic views stretching to cool to around three feet Cheney. Buda west of the Danube River through the city, the east is the fest area.

[Hungarian: Google Translator]
Elizabeth hídon átkelés a Gelre ki a metróban tűnik Stuttgart dombon. A Stuttgart Gelre dombok alacsony hegy magassága 235 méter, kilátással a városra, mint Budapest Namsan Szöulban. Allergiás gél helyszínek a 11. századi Magyarországon Stuttgart Gelre lejtőin a mártíromságot misszionáriusok próbál terjedni a katolikus emelt szobrát. Gelre Stuttgart szobor odasétál a hátsó, van egy pavilon, azzal a céllal, hogy a Duna legszebb megjelenés. Nem található Budapest központjától Gelre Stuttgart dombon a város tekintett meg, mindig zsúfolt a turisták a világ minden tájáról. Duna szép megjelenés, úgy tűnt, hogy teuyineun mellkasi panorámás kilátást nyújtó hűlni körülbelül három láb Cheney. Buda nyugati részén a Duna a városban, keleten a fest területen.

[Information]
■클립명: 유럽122-헝가리01-02 세계문화유산 도나우 강변, ‘겔레르트 언덕’/Gellert Hill/Elizabeth Bridge/Statue/Donau River/Danube/Observatory
■여행, 촬영, 편집, 원고: 임현진 PD (travel, filming, editing, writing: KBS TV Producer)
■촬영일자: 2006년 5월 May

[Keywords]
,유럽,Europe,동유럽,헝가리,Hungary,,,임현진,2006,5월 May,부다페스트, Budapest,,

[유럽여행] 부다페스트 여행ㅣ세계 3대 야경 겔레르트 언덕 헝가리 여행 굴뚝빵 맛집

말로만 듣던 세계 3대 야경! 헝가리 부다페스트!!!
비록 맥주와 함께 즐기진 못했지만... 너무나 아름다웠다!

부다페스트의 명소 버이더후녀드성과 회쇠크 광장, 그리고 방송에도 나왔다는 굴뚝빵 맛집을 다녀왔습니다. 굴뚝빵 맛있엉!!!


#세계여행 #유럽여행 #부다페스트
James's Travel : 뿌루스리님은 자기 영상보다 맛탱이님 영상에서 드립을 더 쳐 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
이주열 : 유다임니다

... 

#겔레르트언덕

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 479건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.hakjumgo.com. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz